EMDR

(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) EMDR

היא שיטת טיפול אינטגרטיבית שהוכיחה את יעילותה בטיפול במגוון של תלונות נפשיות הקשורות בין היתר לטראומה ולחרדה. מחקרים רבים מראים שהשיטה מסוגלת להביא לעיבוד מהיר של זיכרונות טראומטיים, המביאים לשינויים קוגניטיביים ורגשיים יציבים, ולהקלה ניכרת בסימפטומים התנהגותיים-גופניים. הפסיכולוגית האמריקנית ד"ר פרנסין שפירו החלה בפיתוח השיטה ב-1989 ומאז עברו את ההכשרה עשרות אלפי מטפלים בכל העולם ובישראל

www.emdr.org.il

גישה זו הינה פסיכו-תרפויטית אינטגרטיבית, המשלבת אלמנטים מגישות שונות כמו הגישה הדינאמית, הקוגניטיבית התנהגותית וגוף-נפש. בטיפול נעשה שימוש בפרוטוקול בן שמונה שלבים, המתייחס להשלכות של זיכרונות לא מעובדים על העבר, ההווה והעתיד של המטופל. עם התקדמות הטיפול, המטופל חווה שיוניים חיוביים בתפיסת הזיכרונות הטראומתיים והבנתם, בתפיסתו העצמית, ברגשותיו ותחושותיו הגופניות. המודל הטיפולי מסביר את השינוי בכך, שהמטופל מתחבר למשאביו וכי הזיכרון המטריד משתלב בתמונה הכללית של חיי המטופל בכך מאבד מעוצמתו

(מתוך, שני ואורן, פסיכו אקטואליה, אפריל 2008)


מאז שפותחה צוברת השיטה הכרה ומבססת את הטיפול גם בתחומים נוספים כגון טיפול בפוביות, בכאבים גופניים, בדחף התמכרות ועוד. הטיפול יכול להיות אישי, זוגי או קבוצתי